Pro Clima® AirTight - Maximal beskyttelse imod skimmel og bygningsskader

Pro Clima® tætningssys­temer be­skyt­ter tag- og vægkon­struk­tion­en ved hjælp af ef­fekt­ive in­tel­li­gente mem­bran­er, som sørger for akt­iv fugtbe­hand­ling.

Pro Clima® er markedsledende som ud­vik­ler og pro­du­cent af in­tel­li­gente dampbrem­ser til lufttætning af kon­struk­tion­er. Motiver­et af per­son­lige re­la­tion­er med vore partnere og gen­nem vor fælles suc­ces, arbe­jder pro clima®´s in­geniører og salgs/mar­ket­ings spe­cial­ister sam­men på at ud­vikle in­tegrerede løsninger til lufttætning og fugt­sikring, for at opnå ideelt in­deklima og re­duk­tion af en­ergi til opvarmning.

Vi er eksperter i isoleringsmaterialer, så skulle du have nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på +45 44 22 42 24 eller sende en mail til os på mail@isoleringdanmark.dk.​

Indvendig lufttætning

Fugtvariable dampbremse- og lufttætningsbaner af byggepap og folie, dampspærrer til renovation osv.
​ 

Udvendig lufttætning

​Meget diffusionsåbne undertags- og underlagsmembraner. Eks­tra stærke vægbeklædningsbaner mv.

Tilslutninger og tilbehør

Alt til permanent sikring af samlinger: Tilslutningsklæber, tilslutningstykker, klæbebånd til indendørs og udendørs brug og meget mere.​ 

Pro Clima® sørger for op­tim­al lufttæthed og akt­iv fugtbe­hand­ling inklus­ive højt ydende in­tel­li­gente dampbrem­ser, un­der­tagsban­er, spe­ci­elle klæbere og tape løsninger. 

Pro­du­cer­et i hen­hold til de høje kval­itets stand­arder i Europa, og vi leverer det fulde program til det danske marked sammen med den bedste Systemgaranti.​​

INTELLO® PLUS VIDEO - SÅDAN VIRKER DET

​Denne video viser, hvordan den fugtadaptive dampspærre og lufttætningsmembran INTELLO® PLUS virker

Pro Clima® INTELLO® PLUS har fugt-variabel diffusionsmodstand. Det giver maksimal beskyttelse til varmeisolering hvor en fugtophobning kan være sket. Det kan være gennem utætheder, fugtige byggematerialer eller diffusion gennem tilstødende strukturelle overflader. INTELLO® PLUS besidder verdens bedste og mest effektive variabel diffusionsmodstand.

Dette sikrer optimal beskyttelse af alle fiberholdige isoleringsmaterialer i alle konstruktioner, uanset om de er dampdiffusion gennemtrængelige eller dampdiffusion modstandsdygtige udadtil som tage med bitumen (tagpap) eller metalplade tagdækning, flade tage og vægge med en diffusion modstandsdygtig udvendig beklædning.​

SD-Værdi Omregner

Når man skal måle forskellige facadebehandlingers diffusionsåbenhed bruges 3 forskellige beregningsmetoder: PAM-værdi, Z-værdi og Sd-værdi.


Den modstand, som en konstruktion eller et materiale i en given tykkelse yder mod dampvandring udtrykkes i Danmark mest som PAM-værdi (power against moisture). Værdien omregnes fra my-tallet efter en bestemt formel.

Sd værdien er defineret i en tysk/europæisk norm DIN EN 1062, hvor sd står for “stromdichte”, altså tæthed for gennemstrømning. Tallet ses både som angivelse for diffusionsåbenhed for vanddamp vanddampdiffusion (Sd H2O) og for åbenhed mod kuldioxid (Sd CO2).

Sd værdien opgives i cm som den bredde stillestående luft, der har samme diffusionsmodstand som materialet ved en nærmere defineret lagtykkelse.

Da mange af de facadebehandlinger, der anvendes i Danmark, herunder specielt silikatmalinger, er produceret i Tyskland og Østrig, vil man ofte komme i en situation, hvor man får opgivet i Sd-værdi i stedet for den normale PAM eller Z-værdi.

Heldigvis følges beregningsmetoderne ad på samme måde som temperaturskalaerne Celcius, Fahrenheit, Réaumur og Kelvin. Og hvis de forskellige formler og omregninger koges ned, er det ikke så svært at komme fra den ene angivelse til den anden.

Udregningerne er vist nedenfor:

Sd-værdi
= PAM : 11,36364 eller
= Z-værdi : 5,68182

PAM-værdi
= Z-værdi x 2,08 eller
= Sd x 11,36364

Z-værdi
= PAM : 2,08 eller

= Sd x 5,68182​​​

Ring: 44 224 224

​Åbent hverdage mellem 08.00 – 16.00.

Du er også velkommen til at sende os en mail:

mail@isoleringdanmark.dk 

Isolering Danmark ApS​

Gammel Højmevej 255, DK-5250 Odense

white-facebook-fill2  white-linkedin-boxfill2  youtube-white-fill

Isolering Danmark ApS

Specialister i salg af isoleringsmaterialer, isoleringsmaskiner og andet isoleringsteknik til isolatører og trælaster i Danmark.